Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeken- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen zorgverlener en cliënt.

Artikel 2 Begripsbepaling
Veerkracht Psychologie (Volwassenen en Jeugd).
Psycholoog/zorgverlener:
A.L. Boers, MSc
GZ-psycholoog i.o. Cognitief Gedragstherapeut
Psycholoog NIP
EMDR therapeut
SKJ geregistreerd:  30000587
AGB-code zorgverlener:  90049812 en 94104289
AGB-code praktijk 94064042
BIG-registernummer 39924039225

Cliënt: de persoon die zich heeft aangemeld of in behandeling is bij
Zorgverzekeraar: De verzekeringsinstantie waar de cliënt zijn of haar huidige zorgverzekering heeft afgesloten.

NIP: Het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden psycholoog/zorgverlener
Beroepscode: De zorgverlener handelt volgens de beroepscode van het NIP.
Bereikbaarheid: Veerkracht Psychologie is de gehele werkweek bereikbaar via 06-46731269 en via website www.veerkrachtpsychologie.nl. Er wordt  binnen 1 werkdag op ingesproken of schriftelijke berichten gereageerd.

Wachtlijst: niet langer dan 6 weken; indien wel langer, dan wordt met cliënt naar alternatieven gezocht.

Annulering: indien afgesproken consulten geen doorgang kunnen vinden, dan is cliënt verplicht dit zo snel mogelijk te melden, opdat naar een alternatieve datum kan worden ingepland.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden cliënt
Geldige documenten: de cliënt dient bij de intake in het bezit te zijn van een geldig
legitimatiebewijs en bij financiering van de behandeling uit de gemeentelijke voorzieningen (Jeugdwet) van een verwijzing van de huisarts, kinderarts of van een Sociaal Wijkteam.

Verzekerde zorg: de cliënt is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de behandeling valt onder de vergoedingen van de zorgverzekeraar; Veerkracht Psychologie heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Bereikbaarheid: de cliënt zorgt voor een adequate bereikbaarheid doorVeerkracht Psychologie ; m.a.w. Veerkracht Psychologie is op de hoogte van het juiste adres en het juiste telefoonnummer van de cliënt.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
Annulering: De afspraak met de zorgverlener dient – bij verhindering door de cliënt(e) – 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van een niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt een contactuur van 50 euro in rekening gebracht.

Betalingstermijn factuur: De door Veerkracht Psychologie toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen nadatum betaald te zijn.

Betalingsherinnering: Na 14 dagen is Veerkracht Psychologie gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Ingebrekestelling: Bij niet betaling binnen 30 dagen is de cliënt(e) in verzuim en mag Veerkracht Psychologie zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Incassomaatregel: Is binnen 14 dagen na het sturen van de ingebrekestelling de rekening nog niet voldaan dan is Veerkracht Psychologie gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Redelijkheid en billijkheid: Voor het treffen van maatregelen m.b.t. niet tijdige afzegging of niet-afzegging en incassomaatregelen geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de zorgverlener besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel mogelijk door behandelaar en cliënt begrensd te worden.

Artikel 6 Klachtenprocedure
Klachten over het handelen van de zorgverlener dienen eerst door de cliënt met de zorgverlener en de hoofdbehandelaar besproken te worden. Indien deze tezamen deconflictueuze situatie niet kunnen oplossen, kan de cliënt zijn klacht indienen bij het college van Toezicht bij het NIP: www.psynip.nl